โปรแกรมการให้บริการพิเศษ

ด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

เติมเต็มความสบายใจไปกับคุณทุกที่ กับโปรแกรมการให้บริการพิเศษ
ด้านคุณภาพรถยนต์ฮอนด้า อัลติเมท แคร์
สิทธิพิเศษเฉพาะคนสำคัญของฮอนด้า ในการให้บริการการรับประกัน
คุณภาพรถยนต์ โดยเพิ่มระยะเวลาอีก 2 ปี หรือระยะทาง 40,000 กม.*
แรกสิ้นสุดลง** ให้คุณจ่ายเบาๆ ในราคาที่สุดคุ้
โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรง และค่าอะไหล่ในการซ่อมบำรุง
รักษารถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมให้บริการดูแลรถคุณ
ด้วยความทุ่มเท เอาใจใส่โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
ภายใต้คุณภาพมาตรฐานที่คุณเชื่อมั่นจากฮอนด้า

ความหลากหลายสิทธิประโยชน์ สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ***

เงื่อนไขการสมัครโปรแกรม การให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ข้อยกเว้นในการสมัครโปรแกรมฯ

 1. รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หรือระยะทางเกิน 100,000 กิโลเมตร
 2. รถยนต์ที่มีการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด ไม่ครบตามที่ บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน และ/หรือ สมุดคู่มือผู้ใช้รถ
 3. รถยนต์ที่ไม่ได้ผลิต หรือไม่ได้นำเข้ามายังประเทศไทย โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 4. รถยนต์ที่ใช้แข่งขันความเร็ว ใช้รับจ้าง หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ
 5. รถยนต์ที่มีการดัดแปลง ติดตั้ง อะไหล่ หรืออุปกรณ์ตกแต่ง ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ฮอนด้าฯ
 6. รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางผิดปกติ ไม่เที่ยงตรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 7. รถยนต์ที่มีการปลอมแปลง หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับตัวรถยนต์

หมายเหตุ *แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน
**นับจากวันส่งมอบรถใหม่ ***เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

การสิ้นสุดการใช้สิทธิ์ของโปรแกรม การให้บริการพิเศษด้าน คุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

โปรแกรมฯ จะสิ้นสุดลงโดยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ
หากการปฏิบัติของท่านอยู่ในเงื่อนไข ที่ถือว่าผิดสัญญาดังนี้

 1. รถยนต์ที่เข้ารับการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด ไม่ครบตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน และสมุดคู่มือผู้ใช้รถ ตลอดช่วง ระยะเวลารับประกันคุณภาพรถใหม่ (3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร)* และ/หรือ ตลอดช่วงระยะเวลาของโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ (2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร)*
 2. รถยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันความเร็ว แรลลี่ หรือการแข่งขันใดๆ หรือใช้เป็นรถรับจ้าง หรือเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ
 3. รถยนต์ที่ได้รับการดัดแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ รถยนต์ และรถยนต์ที่ติดตั้งอะไหล่ หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ฮอนด้าฯ
 4.  รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางการใช้งานของรถยนต์ทำงานผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง อันเนื่องมาจากการปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ว่า
  กรณีใดๆ ก็ตาม