มั่นใจ ปลอดภัย
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
บริษัทฯ ขอปิดการลงทะเบียนทดลองขับแบบปกติชั่วคราว
ท่านสามารถลงทะเบียน เพื่อสอบถามโปรโมชั่น
หรือทดลองขับในรูปแบบ Virtual เสมือนจริง
เพื่อให้เซลล์ติดต่อกลับได้ที่นี่